Lưu ý: Sản phẩm là dung dịch chỉ cung cấp khi bao gồm chỉ định của bác bỏ sĩ, mọi thông tin trên Website, tiện ích chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với dược sĩ, bác sĩ hoặc nhân viên y tế để được support thêm.
Bạn đang xem: Thuốc điều trị giãn tĩnh mạch


Daflon 500mg trị trĩ, suy giãn tĩnh mạch

222.000₫/Hộp 3.700₫/Viên

Daflon 500mg trị trĩ, suy giãn tĩnh mạch

222.000₫/Hộp Chọn tải
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
*

Rutin-Vitamin C trị trĩ, suy giãn tĩnh mạch

31.500₫
/Hộp 320₫/Viên

Rutin-Vitamin C trị trĩ, suy giãn tĩnh mạch

31.500₫/Hộp Chọn mua
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">

Venrutine trị trĩ, suy giãn tĩnh mạch

96.000₫
/Hộp 30 viên 3.200₫/Viên

Venrutine trị trĩ, suy giãn tĩnh mạch

96.000₫/Hộp 30 viên Chọn sở hữu
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
*

Diosmin 500 trị trĩ, suy giãn tĩnh mạch

132.000₫
/Hộp 2.200₫/Viên

Diosmin 500 trị trĩ, suy giãn tĩnh mạch

132.000₫/Hộp Chọn cài đặt
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">

DilodinDHG trị trĩ, suy giãn tĩnh mạch

75.000₫
/Hộp 1.500₫/Viên

DilodinDHG trị trĩ, suy giãn tĩnh mạch

75.000₫/Hộp Chọn mua
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">

Hesmin 500mg trị trĩ, suy giãn tĩnh mạch

250.000₫
/Hộp 2.500₫/Viên

Hesmin 500mg trị trĩ, suy giãn tĩnh mạch

250.000₫/Hộp Chọn cài đặt
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">

Daflavon 450mg/50mg trị trĩ, suy giãn tĩnh mạch

102.000₫
/Hộp 1.800₫/Viên

Daflavon 450mg/50mg trị trĩ, suy giãn tĩnh mạch

102.000₫/Hộp Chọn tải
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">

Veinofytol trị trĩ, suy giãn tĩnh mạch

358.000₫
/Hộp 8.950₫/Viên

Veinofytol trị trĩ, suy giãn tĩnh mạch

358.000₫/Hộp Chọn download
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">

Daflon 1000mg trị trĩ, suy giãn tĩnh mạch

219.000₫
/Hộp 7.300₫/Viên

Daflon 1000mg trị trĩ, suy giãn tĩnh mạch

219.000₫/Hộp Chọn tải
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">

Hasanflon 500 trị trĩ, suy giãn tĩnh mạch

59.000₫
/Hộp 1.970₫/Viên

Hasanflon 500 trị trĩ, suy giãn tĩnh mạch

59.000₫/Hộp Chọn sở hữu
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">

Agiosmin 50mg trị trĩ, suy giãn tĩnh mạch

99.000₫
/Hộp 1.650₫/Viên

Agiosmin 50mg trị trĩ, suy giãn tĩnh mạch

99.000₫/Hộp Chọn sở hữu
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">

Dismin 500 trị trĩ, suy giãn tĩnh mạch

72.000₫
/Hộp 2.400₫/Viên

Dismin 500 trị trĩ, suy giãn tĩnh mạch

72.000₫/Hộp Chọn cài
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">

Meflavon 500mg trị trĩ, suy giãn tĩnh mạch

55.000₫
/Hộp 1.900₫/Viên

Meflavon 500mg trị trĩ, suy giãn tĩnh mạch

55.000₫/Hộp Chọn tải
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">

Hemoral Tablet trị trĩ, suy giãn tĩnh mạch

126.000₫
/Hộp 4.200₫/Viên

Hemoral Tablet trị trĩ, suy giãn tĩnh mạch

126.000₫/Hộp Chọn sở hữu
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">


Xem thêm: Thuốc Điều Trị Vết Thương Lở Loét Da Mau Lành, Không Để Lại Sẹo

Sản phẩm này chỉ chào bán khi có chỉ định của bác bỏ sĩ, mọi thông tin trên Website, app chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng xác nhận bạn là dược sĩ, chưng sĩ hoặc nhân viên cấp dưới y tế mong muốn tìm đọc về sản phẩm này.